ࡱ> a !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFOHIJKLMNWPQRSTUV_XYZ[\]^c`bdefghiRoot Entry F@F v@ SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8`WordDocument2 !"#$ Oh+'0 4 D P \hpxAdministratorNormalLenovo11@R4P@{ v@LiE Microsoft Office Word ՜.+,D՜.+,d  _o-NV 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10495!184F81B26DE84253AECE1029AFB15988$$If:V TT444402rlH6%0TableG,Data DWpsCustomData PD KSKS2 `t`to**8 n++2,4f,,$hKP*@X'H zN'`SSlQJT ^g,'Yh^] zzN'`SSlQJTyv Ty^g,'Yh^] z Dёegn"?e+y{SSN Tyl]^Y0X:S~ؚG^QgQglYXTONt:gg TyWSckCQ] zyv{t gPlQSyvĉ!j~g'Yhby~120003 'YhnLp|~ l?bSĄ4l`lI{0^0Wp~ؚG^QgDke_] zz]6eTk+T3%(Oё (W2024t^%fMRN!k'`Nneo` 0ċhRl~ċ[vgNObhNlSSD[ eNSQ gabh N2021t^7g12e17002021t^7g19e NHS1700WSckCQ] zyv{t gPlQSY0X:SS0u190S -pNSSeNI{vsQDeSDg NcSb T0SSNl]^Y0X:S~ؚG^QgQglYXTONt:ggWSckCQ] zyv{t gPlQS0W@Wl]^Y0X:S~ؚG^Qg0W@WY0X:SS0u190S5u݋139526882415u݋15252661173T|N3uHQuT|NёO DyOO:Nyv#N4~vޏ~ 3 *Ngv{QOi0 勰U__{~S_0W>yO蕠RvlQzb>yO-N_SO49f5uP[N(uz bSN,g] zvyv#N{(W{QOiNXT TUS-N0 l N1-5ag:ND@VX`blpz|̻zqe\PD;/OJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHCJOJ^JaJ5KH!CJOJQJ^Jo(aJ5KH\!CJOJQJ^Jo(aJ5KH\B*phCJ OJPJQJ5\"B*phCJ OJPJQJo(5\ " . 0 < > F J V X \ Ǿtk_VJA6OJQJ^JaJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKH\ ` b d l r t żynbWKB6OJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKH ~rg[PD:OJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKH  4 6 : < F J f j x z | ƺwn`VJ?3OJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJ5KH . 0 B F j l ǻvlbXL@5OJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJOJQJ^JaJOJQJ^Jo(aJOJQJ^JaJOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJOJQJ^JaJKH B F N P d h | ~ ù~pdXL>2OJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJ>*KHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJ>*KHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJ>*KHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJ>*KHOJQJ^Jo(aJKHOJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJ B*phOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJ b f l n ˿sieYRF<0OJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJKH OJ^JaJOJQJ^Jo(aJKHo(aJOJQJ^Jo(aJ#OJQJ^Jo(aJmH sH nHtHOJQJ^Jo(aJ OJ^JaJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKH B*phOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJ>*KHOJQJ^Jo(aJ>*KHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJ>*KH 6:@BHJPƽslbYMB6OJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJOJQJ^Jo(aJ OJ^JaJOJQJ^Jo(aJKH OJ^JaJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKH OJ^JaJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJ B*phOJQJ^Jo(aJKH OJ^JaJOJQJ^Jo(aJKHo(aJOJQJ^Jo(aJ OJ^JaJPRVZ\^`bdfhjlnpXZžqeYNB@o(OJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJ5KHOJQJ^Jo(aJ5KHOJQJ^Jo(aJ5KHOJQJ^Jo(aJ5KHOJQJ^Jo(aJ5KH B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho( B*pho(OJQJ^JaJOJQJ^Jo(aJOJQJ^JaJKHZ"$B46ƻti]RF>7 PJ^JaJPJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJo(aJ OJQJaJOJQJo(aJOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^JaJKHOJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJOJQJ^Jo(aJKHLxz<X~LſylaTI<5 B*pho(B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*CJaJ CJo(aJB*phOJQJ5\B*phOJQJo(5\OJQJ^Jo(aJKHOJQJ^Jo(aJKHPJ^Jo(aJLNPT(*,.6n|~Ȼ~qfYK>3B*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJaJ B*ph B*pho(B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJ B*pho(B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJ(np|(*8:̾rgYL>1B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJaJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJ:HJLdfxz|prɽrbSD4B*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJPJQJaJ>*B*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJPJQJaJB*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJCJaJCJaJ CJo(aJB*phOJQJ5\B*phOJQJo(5\B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>* $&:<>HŸwhXK<,B*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJPJQJaJB*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJPJQJaJ 6DbdfĴyi\OB7*B*phOJPJQJaJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJPJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJPJQJaJB*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJPJQJaJB*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJ&(8:JXZ\lnxzʿ{ncUG;50CJaJ CJo(aJB*phOJQJ5\B*phOJQJo(5\B*phOJQJaJ5\B*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJaJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJz|4Jķvi[PC5B*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJCJaJ VĹ|naVG9B*phOJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJaJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJVdfr$pr|ȽyiZM?4B*phOJQJaJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJPJQJaJ>*B*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJPJQJo(aJ>*B*phOJPJQJo(aJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJ       " $ & 2 4 8 : < B ɻ}zwtqnkgeb`][X0J U0J U0J UCJo(CJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJCJo(CJPJ^JaJB*phOJQJaJB*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>*B*phOJQJo(aJB*phOJQJo(aJ>* B D CJo(46@X[I7a$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$d$If$$If:V TT44440:% p 5%d[$d\$da$$1$$If a$$8$7$H$Xbna$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$d$Ifnp$$If:V TT44440z\% (p(5555 p|a$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$dVD^$If 1$\$d$Ifa$$1$[$d\$d$If$$If:V TT44440\% (p(5555  3$$If:V TT444400% p55a$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$d$If " 0 > H a$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$dVD^$Ifa$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$d$IfH J $$If:V TT44440\% (p(5555 J X t a$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$dVD^$Ifa$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$d$If $$If:V TT44440\% (p(5555 gUC1a$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$d$Ifa$$1$[$d\$d$If$$If:V TT44440% p 5%a$$1$[$d\$d$If 6 < H J h a$$1$[$d\$d$IfFf" a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$IfFf a$$1$$If a$$1$$If h j | ygZ [$\$$Ifa$$1$[$d\$d$If$$If:V TT44440% p 5% WLA;$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT444400% p55 0 WLA7- & F$If & F$If a$$1$$If a$$1$$If$$If:V TT44440U0% p55 D M;0 a$$1$$Ifa$$1$[$d\$d$If$$If:V TT444400% p55 & F$IfD F P f WE: a$$1$$Ifa$$1$[$d\$d$If$$If:V TT444400% p55f h ~ d WE: a$$1$$Ifa$$1$[$d\$d$If$$If:V TT44440b0% p55d f n WNE<6$If a$$$If d$If a$$$If$$If:V TT44440e0% p55 $$If:V TT44440\% (p(5555 $If a$$$If d$If a$$$If $$If:V TT44440\% (p(5555  8$If a$$$If d$If a$$$If8:$$If:V TT44440\% (p(5555 GMGMGM&+88866666666668<86666666866666666666666666666 6666666666 66666666686 6666646666666666<666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6866 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_HR@R0h 1a$$$$@&xxCJHPJaJ,5KH\Z@Zh 2a$$$$@&xxCJ OJPJQJaJ 5KH\F@Fh 3$$@&CJPJaJ KHJ@J0h 4 $$@&CJOJPJQJaJKH\F@F0h 5a$$$$@&OJQJaJ5\$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*4O!4#WPS Plain CharBO2B" WPS Plain#mH sH nHtH_HFOAF0font11!B*phCJOJPJQJ^JaJO!R>7h_ h 2 + Times New Roman VS ^R| kMR: 5 x kT: 0 x Lݍ: V[

O>0RQk=1)WD` OJQJaJ0@00Rhk=*WD`\ PZL:zVB D !"#$%&'Xnp H J h D f d 8:XZ:BJRX$If a$$1$$If d$If a$$$IfXZ$$If:V TT44440\% (p(5555 Z\^`bdfhjlnpZ a$$1$WD` a$$1$WD` a$$1$WD` 1$WD` 1$WD` 1$WD` 1$WD` 1$WD`$6zP* dHWD` dHWD` dHWD` dHWD` dHWD`da$$dpa$$dpa$$1$ a$$1$WD` a$$1$WD` a$$1$WD`*,.~pLfz|{dha$$a$$ da$$4$dH WD ` dH WD ` dH WD ` dH WD ` dH WD ` dH WD ` d dHWD` r>dZnz| dhWD` dhWD`a$$a$$ dha$$4$dha$$dha$$dhdhdhdhdhdhdhdhdhfrmdh !4$,],WDx| `| dhWDx| `| dh4$,],WDx| `| dhWDx| `| dhWDx| `| dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` dhWD` r       " $ dpa$$dh]WDx| `| dh !4$,],WDx| `| *r$ D ()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGH" G.[x @Times New Roman-([SO- |8ўSO3$ .[x @Arial7$B Cambria7$.{$ CalibriM%Times New Roman AdministratorLenovo Qh:Lgb'cGE N!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)?sooD2 LjZf0vZtQ % O ^ C} N p Z(XDk v:DeemiY(.=*J ` w!>Z"6$([(V=)X *D+C,2-m.#/P{/$0qq0d12y5V5f5cx7AN9eX91:>:$w:/<o=Jp=!>X?? @)AC"EYGJHI\IbI;%K3KbK?%M1MsmN%Rm>SirSFT})V=VWWZ9Z=Zd[V@\#A\"`a%`m`u`%b3bTbFeLeVeK g^g.dA=nF2]*2Z& p!j\Bm{2'}> 6Be&W!F:=sxOdT:{A!7 (_Y8CE8W)QI vW`~4TWiAaEC=(4 [=sZZj8Jy} c#;~>iay93#_*wEOHK4L dnnIvgQC dJLZ14l/=;A^^m"c^R$.Njx>> r [ r G!J.y"ymzD~Eh*Y ' A `)"^BAYw0$3kPU1grM4 34&DCuZEitzk yoT=bl cQi>+o\ W C zbt q a& & g g T8j m " L p :H j 4 i .YM $VT Xf Smg & }0 _ R ltx h L "3 7 sm! k- +'B <s > 24 ZJ%l;By|$?m,g2%G-Uvp/5 Hv d lOiY>h.nM}#;T0t%S)D|K13B6[e3z.-L2m6Q,.` _hj3, h,tvtib&`zO?I x, [rk]k rt(# a=E:qz"6UZ]{bou !,Ub;Y#[4;ZZIq5zH| IrV$;(++cJ[ejV@}`/O.N]DEy5 8h?BCkPi dh&i]R@#-h #\SzHA \: 3JZ+-\M6,J(yEbH]cg=-*6)] N[%kSCtKXh/pve6VP ;f0( 3M) Df df /T | aI Z n= P3 U C E5!;7! B!+j!0w!sz!t!c!#9#W#I$$:{$Q$F$6$F%%4&%|59%l$Q%\Q%FDg%Fm%%R%_U%]c%n%^=%+%W& K4&u}5&R&[Y&}]&h&o"&>&v&`6>' Ok'i m'PB'3'7f':C''a'9] (58(D:(`i@(E(l*E(z^(~(~(( (A(P(4(%L((2()W)'5()*)CFY)'h)03u)x)A7)* *Bp*OG*!*Y*t*}*f*y+ +HY+Q#;+)>+ ++0+4,'qc,my,p},Q ,LN,[,$,)i--z-6h-M3-_R-c-~.AF.L.k..(.Y.Xz.mY/T&/M:,/@-/]/_/cN0:U0bz0m.0M0&T0~h0mp0+z040]0?0A0X1Zd'1Y 1]1(s2^ 24(2+_12*$ < > @ B D  9r 9r 9r #$&` 9r 0. A!#"$n%S18 0 2p255 555~Ff$$If:V TT44440rlH6% 2p255 555~Ff"Z22Y2;m2*2zX2Y,2[82 \253g|73'p3&Us3!3b353dd3_"4T44mn844<{4[44Wi45ZP5x5=S{5M595DK55n55yTG6p'k6]74Dd7?f7KY787 777PEd8 p8]r8Mw8K8QF8,809499+N9}V9VZ90v9m9 (9! 9$$::2:4]:J:D: ?:#:2: :20;SSE;_UI;%];-_;a;\x;lg;Rc;K;tO;S;;";Ph4< h0'>ZGH>tL>m>>)@>V>M>)>p>2n>>?.C?.?d5?K6?,N? R?To?M?TA?x??a9?O+?u@ @D @'9@iz@b@8@ 5@\@+k$A_+AN]3Auu>AXA AsAQ+A%AA]A B yLBN_Ba$Ba#B2Bu0B_Cw C`!CZLCCC"GCp>D!DXHDl'MDHlDsooDwWDxDZDq Eq#E{'E.WE8xE]ExLF#.EFM=MF^`FFzFwFmTF$FIFF-" G^5GcoNGMvG&}GwGGG'?HIHTH5'kHVHT9HYH]H8HIH9I%ISuJSQSS[S`VTKTbOaT pT T@T/pT TDTT6T'U'U=PU7TUUryUoU4UYU_^Ue*'V6VvMV|eVVWVJV V1-WhDYW%[W'^Wt5WqoWmW&iW wWgWWFWU1 XJxXz9XY^dYRY_/YgqYrY>Y[ZUB+ZI7[ZUZ1ZOZ=K [u F[>R[ \[k[a[[_"\G\Uq\ z\|\\,\[]n ]T!]UN]MV]C{]i9]?,]^^T^W!s^9^4^3X^U _!(_rY_^Ke_Ux_w_*?_R_B_QG_qL`A`g6`.N`(t` Q`3`M`| aj`aEta:aa}aAa-a;Ua`bZFbNbqAUbLobdb:b bpNbMybWcP4cCicricouc}c%ccqdmdVw d 8d79SdZdi;d#d'e~Ieee`f8of>=f(*EfKfwtfxcf@Sfqg4)gDQZg&bg gSg9fgvgQ8n!xn9rnp ]p-q, qqUqq8q' q#!q!qjq]r#rB%r\~%rg[ryr"r~)sIhslsUsq@ss Tt`=DtsJtbttetjtu"fu:Lufcu}7euHFu-uOdu Jv*5v#HvviPvq*vvevDv+vc v#w&r)wtR1wOFwDSw|rbwjwrrwwbwc2ww0?xl#xMxgxAxIxZxh.x#x>xmoyNOyuyy>y`6y1Ez)`zdozIuzz~sz~zzX{T {1{dF{={!{Y{~{p|^n|H{| ^|H||' }gg}%h}N}R}F}@} #~[y8~}Z~^~=u~Kr~E~x~@~8~=t0{D9`x;" ( z0( * 3 ? " ! _Toc152047262 _Toc179715755 _Toc144974466 _Toc398118670 _Toc398118671 _Toc398118672= " G  " @