ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^g`abcdefnhijklmoRoot Entry F@SummaryInformation(PDocumentSummaryInformation8 XWordDocument3 Oh+'0 $< L X d p|_lςw] z^yv-NhP NlQ:yAdministratorNormalTry3@].@ѹ@$Yns=WPS Office_11.1.0.10314_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,\  0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10503!CD52E9A0057545908B7B1E5038EB33830Table_PData WpsCustomData PKSKS3`,`,7Q `N$ h j< K@X _lςw] z^yv-NhP NlQ:y 9hnc] zSSbhv gsQl_0lĉ0ĉzT] zzN'`SSeNvĉ[ _lςwl]^Y0X:S'Y&OG1g[QgQglYXTOv'Y&OG1g[Qgyrr0uVaNQg] zvċh]\O]~~_g -NhP N]~nx[0s\-NhP NlQ:yY N 10-NhP N`Q ,{N T,{N T,{ N T-NhP N Ty_lς)YN^] z gPlQSl]^^] z gPlQS_lςN~n^] z gPlQSbhbNNCQ 38.95537639.2189939.80868f0ONNCQ ] zPge20^hSSV ^SUSMO Ty^hSV1l]^8lڋ^Q{] z gPlQS9hnczN'`SSeN,{Nz10.9.9 Ɖ:NeHebheN02NR`^ gPlQSbhbNNONb,gN Ɖ:NeHebheN030@b gbhNSvQb>myv#N{|*nHtH OJQJ^J)OJPJQJ^Jo(5>*mH sH nHtHOJQJ OJPJQJOJQJ OJPJQJOJQJCJ OJQJaJ 5\CJ OJQJaJ 5\CJ OJPJQJaJ 5\ . 0 H J b d | ǷwgWG7CJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(     " < ǿxuqnjg\X?0B*phCJPJo(aJKHmH sH nHtH_HCJo(B*phCJo(_HCJCJo(CJCJo(CJCJOJQJo(\CJOJQJ\OJQJOJQJ5\CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(mH sH nHtH< > v z | ~ ͳgO5+#!5OJQJ5\OJPJQJ5\3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H/CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH0B*phCJPJo(aJKHmH sH nHtH_H0B*phCJPJo(aJKHmH sH nHtH_HCJPJo(mH sH nHtHCJo(mH sH nHtH3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H/CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H   " . 0 : < L N R V ǸtcRA0 B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KHB*phCJOJQJ^JKH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KH B*phCJOJQJ^Jo(KHOJQJ V X Z r t ߽yW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HB*phCJOJQJ^JKH B*phCJOJQJ^Jo(KH ݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HB*phCJOJQJ^JKH B*phCJOJQJ^Jo(KHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwU3" B*phCJOJQJ^Jo(KHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H   άhF$BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HB*phCJOJQJ^JKH   0 2 > ݻeC!BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH0B*phCJOJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H> @ B D P T V X ݻwU*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HX p r ~ ݻwU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻeC!BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH0B*phCJOJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwU*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  ݻwU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H   , . : ݻeC!BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH0B*phCJOJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H: < > @ L P R T ݻwU*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HT l n z | ~ ݻwU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻeC!BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH0B*phCJOJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwU*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H .0<ݻcABB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H<>@BNRVXݻwU:4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HXpr~ݻwU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻcABB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻwU:4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H "<>JݻcABB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HJLNP\`dfݻwU:4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hf~ݻwU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻcABB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(KHmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻwUSI'CJOJQJo(5>*BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJQJo(5<BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H $8<DFJPTXZ\^bdoeSKD<5 CJOJQJCJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo("CJOJQJo(>*mH sH nHtHCJOJQJo(>*"CJOJQJo(>*mH sH nHtHCJOJQJo(>*"CJOJQJo(>*mH sH nHtHCJOJQJo(>* CJOJQJ"CJOJQJo(>*mH sH nHtHCJOJQJo(>*"CJOJQJo(>*mH sH nHtHCJOJQJo(>* CJOJQJCJOJQJo(CJOJQJo(5,0XZ\^`bdfhjln˻{skc[SC;CJOJQJo(CJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJPJQJ^Jo(nHtHCJOJQJo(mH sH nHtH CJOJQJCJOJQJo( CJOJQJ CJOJQJCJOJQJo( CJOJQJCJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(CJOJQJo(mH sH nHtHCJOJQJo(CJOJQJo(mH sH nHtH$   {a$$$If&a$$$If&a$$$If&a$$$If&dH 4$d4$WD` dHa$$4$ dpa$$4$ 0 ?,a$$$If&$$If:V TT44l44l0C& 6\@6>&555 5H 0 J d ~ a$$$If&a$$$If&a$$$If&~ ?,a$$$If&$$If:V TT44l44l08& 6\@6>&555 5H a$$$If&a$$$If&a$$$If& ?,$If&a$$$If&$$If:V TT44l44l0& 6\@6>&555 5H C0a$$$If&$$If:V TT44l44l0r& 6F:@>&  555a$$$If& 304$$$If:V TT44l44l0& 6F:@>&   555a$$$If&$If&   " E: a$$1$$If$$If:V TT44l44l0&F4f&  555k52 a$$$If a$$$If a$$$If" > x z ~ J?2 a$$1$9D$If a$$1$$If$$If:V TT44l44l0&F4f&  555k52 a$$$If a$$1$9D$If  " WTI> a$$1$$If a$$1$$If4$$$If:V TT44l44l0Y&F4f&  545k52 a$$$If" 0 < N T a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$If a$$1$$IfT V Z 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0e&r3 )&5555651Z t a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651  a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If  2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651 2 @ D R a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfR T X 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651X r a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651  a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If  2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651 . < @ N a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfN P T 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651T n | a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&5555651 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&55556510>BPa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfPRX2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&55`555Xra$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&55`555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&55`555 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If"2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&55`555">LP^a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfBIYBIY0BIY&666666666vvvvvvvvv6666>6666666666666666666666666666666666666666666666644hH6664666666666646666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*.U@1.0c0J B*ph>*P\@Pz-zSOvza$$&dPCJOJPJ<P]@Pz-zSO^za$$$dNCJOJPJ< < V > X : T <X Jf !"#$%&'()*+ 0 ~ " " T Z  R X  N T PX"^f,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]G.[x @Times New Roman-([SOI ??`Arial Unicode MS3$ .[x @Arial7$ [ @ Verdana/4 (e[SO_lςw] z^yv-NhP NlQ:y AdministratorTry @Qhb1'Q#nsq@N!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[n70@)?'*2LLLLRm~82L,fQbDp!i/{NF@irrk(VdZ@ +A C } o vv 4; UEkD(0+XZ&ehMKx;K<)X60kUy6,^^miR[_7!lC|dH{68 fw ( q!e !2L!5!vB!D"xu#3k$}$eL$WR$ %3Q&a&:s'<=([(EK()|(S (+bQ)7v)]W*^`f2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&55`555fa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If2) a$$$If$$If:V TT44l44l0&r3 )&55`555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If20$$If:V TT44l44l0&r3 )&55`555ZdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$C$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$ & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$1. A!n#7"n$7%S2P18~q*NK*a*X~+q+@+vhx, hO-Z[v-al4/sr/H/0zT1w7:2/;2'2_`2%D2/ 4B5n#6`627=<9l9K9 O:G^a:?:ws:9:b8==ny>@w?[:?"@xmAsAAl\B2CCZE8TEDFqX+G[HGNHSJQNK"KMKKJK;L L5 M[\M$LMcMvDNI{SN'?NEOgOLP,_Q)#RG.R QXSaSSc4Su-TmiuTjT U'zUFU>_UU,aVj)W BX2,\UA\UO\cC])^J^)E9_%o`ul2auLafa"a3bGMcbUcL dPQde|NYf Fh~iCn?j*8kYOXlulbm]em-m?{m nvoocqoq2Zr6zarSar"rVs6satpft}t u8Guww0Jx0xz!yvPPy\fycezezS|T!}}}3~=Rl  <Zs>0( 6 S ?@